Events

flajer RT BG en s

OKRUGLI STO

Od revizionizma do revalorizacije – gde je danas mesto spomenika NOB-e i Revolucije u javnom diskursu Srbije?

ORGANIZACIJA: Grupa arhitekata – platforma Neprimereni spomenici

Muzej Jugoslavije, Botićeva 6, Beograd

6. jun 2017. godine u 18:00 h

UČESNICI:

Dr Olga Manojlović Pintar, istoričar, Institut za noviju istoriju Srbije

Nenad Lajbenšperger, istoričar, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

Antun Sevšek, arhitekta, Zagreb

Damir Gamulin, dizajner, Zagreb

Moderacija: Dr Vladana Putnik, istoričar umetnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Uvid u stanje spomeničke baštine posvećene NOB-i i Revoluciji u Srbiji pokazuje širok spektar i negativnih i pozitivnih pojava. Vandalizam, propadanje, ali i primeri obnove i dobrog održavanja, mogu se naći širom zemlje, što pokreće niz tema u vezi sa odnosom prema spomenicima, muzejima i muzejskim postavkama do sada i pitanje njihove budućnosti. Pojava novih aktera, pojava novih – često disonantnih – glasova dovodi do pitanja na koji način čuvati ovu baštinu, da li je moguće postići širi društveni konsenzus o njoj i da li je moguće uključiti javnost u ove procese. Zbog velikog broja ovih memorijala, specifičnog pravnog statusa i promene ideološke paradigme, već dugo se govori o revalorizaciji i uređenju procedura o staranju nad njima. Učesnici okruglog stola će izneti mišljenje na osnovu svog obimnog istraživačkog i terenskog iskustva, odnosno iskustva sa konkursima, te projektovanjem/dizajniranjem i realizacijom muzejskih postavki.

Partneri na projektu su udruženja Grupa arhitekata (Beograd) i SF:ius – Socijalni rub: zanimljive neispričane priče (Zagreb), Moderna galerija (Ljubljana), Historijski muzej BIH (Sarajevo), Levičarski pokret Solidarnost (Skoplje) i KUD Anarhiv (Ljubljana).

Projekat Neprimereni spomenici podržali su: Balkan Arts and Culture Fund – BAC, koji je finansiran od strane Vlade Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju – SDC i Evropske fondacije za kulturu – ECF, Allianz Cultural Foundation, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Slovenije, Fondacija Kultura Nova.

ROUND TABLE

From revisionism to revalorization. What is the place of the monuments of the PLW and the Revolution in public discourse of Serbia?

ORGANIZATION: Grupa arhitekata – Platform Inappropriate Monuments

Museum of Yugoslavia, Belgrade Botićeva 6

6th of May 2017 at 06:00 PM

Participants:

Dr Olga Manojlović Pintar, historian, Institute for Recent History of Serbia

Nenad Lajbenšperger historian, Institute for Heritage Protection of the Republic of Serbia

Anthony Sevšek, architect, Zagreb

Damir Gamulin, designer, Zagreb

Moderation: Dr Vladana Putnik, art historian, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

 

The insight into the condition of the heritage dedicated to People’s Liberation War and Revolution in Serbia shows a broad spectrum of both positive and negative phenomena. Vandalism, deterioration, but also the examples of restoration and good maintenance, can be found throughout the country, which opens many questions regarding the present attitude towards the monuments, museums and museum settings, and the question of their future. The emergence of new actors, new – often dissonant – voices brings up the question of how to keep this heritage, whether it is possible to achieve broader social consensus on it, and if it is possible to involve the public in these processes. Due to the large number of these memorials, peculiar legal status and change of the ideological paradigm, for a while there have been discussions about the revalorization and the setup of the procedures for their guardianship. The Participants of the round table will express their oppinion on this matter, based on their extensive research and field work, the experience of the competitions, design and the completion of the museum setups.

Project partners are: Grupa arhitekata (Belgrade), SF:ius – Social fringe: interesting untold stories (Zagreb), Moderna galerija MG+MSUM (Ljubljana), Historical Museum of Bosnia and Herzegovina (Sarajevo), Leftist Movement Solidarity (Skopje) and KUD Anarhiv (Ljubljana).

Project Inappropriate monuments is supported by the Balkans Art and Culture Fund – Bac, which is funded by the Government of Switzerland through the Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC and the European Cultural Foundation – ECF, Allianz Cultural Foundation, the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia, the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Foundation Kultura Nova.

—————————————

PUTEVIMA REVOLUCIJE

Tjentiste 1

for version in English please scroll

PUTEVIMA REVOLUCIJE

Memorijalni turizam u Jugoslaviji

Muzej istorije Jugoslavije, 15. jul – 31. avgust

Otvaranje: 15. jul, 19:00

Izložba Putevima revolucije-Memorijalni turizam u Jugoslaviji, koja je nastala u okviru međunarodne platforme NEPRIMERENI SPOMENICI (www.inappropriatemonuments.org) biće otvorena 15. jula u 19.00 časova u objektu Muzej 25. maj.

Spomenički lokaliteti NOB-a ubrzo nakon završetka Drugog svetskog rata postaju mesta posete i komemoracije brojnih građana SFRJ, da bi do sredine sedamdesetih godina partizanske marševe, ekskurzije i izlete, naziva Putevima revolucije pohodilo oko dva i po miliona građana. Do kraja decenije ovaj broj se penje na oko četiri miliona posetilaca godišnje, a spomenički lokaliteti NOB-a postaju deo turističke ponude SFRJ. Na primerima spomeničkih lokaliteta sa područja cele bivše države, predstavljenih i arhivskim foto materijalom, izložba problematizuje kako se spomenici NOB-a uključuju u turističku ponudu, kako je ona artikulisana od sredine sedamdesetih do raspada SFRJ, na koji način poimanje spomen obeležja NOB-a kao turističkog proizvoda utiče na mehanizme njihovog podizanja i upravljanja, kao i da li su ovi lokaliteti i danas deo turističke ponude.

Umetnici koji su se pridružili trenutnoj postavci izložbe u Ljubljani i Beogradu, prikazuju uži i širi spektar pitanja u suočavanju sa zajedničkom prošlošću i nasleđem zemalja nekadašnje Jugoslavije. Od socijalizma i kapitalizma, revizionizma, zaborava i/ili prinudnog sećanja do naizgled lakih tema kao što su obilasci i razgledanje, putovanja i nepodnošljivo čekanje. Posetioci izložbe će takođe moći da vide zbirku fotografija memorijalnog turizma, nastalu kroz otvoreni poziv za fotografije iz ličnih arhiva stanovnika svih zemalja bivše Jugoslavije. U okviru izložbe će biti prikazano i 15 skulptura/modela spomenika iz kolekcije Muzeja istorije Jugoslavije.

Izložba je bila prikazana u Zagrebu, Sarajevu, Kraljevu, Nišu, Šapcu i Ljubljani, a tokom 2016. godine biće prikazana u Beogradu, Puli, Splitu, Karlovcu, Skoplju.

Koncept izložbe: Lana Lovrenčić, Milan Rakita

Istraživači – saradnici: Tamara Buble (SF:ius), Barbara Drole, Jelena Grbić (GA), Elma Hodžić (HM BiH), Marko Jenko (MG+MSUM), Goran Janev (Levičarski Pokret Solidarnost, Skoplje), Jelica Jovanović (GA), Mateja Kuka (SF:ius), Nenad Lajbenšperger (Republički zavod za zaštitu spomenika, Beograd; ICOMOS Srbija), Nikola Puharić (SF:ius), Vladana Putnik (Filozofski fakultet u Beogradu – Odsek za istoriju umetnosti), Vojkan Trifunović (Pozitivna Omladina, Kraljevo).

Gostujući umetnici: Dejan Habicht, Siniša Labrović, Tanja Lažetić

Dizajn: Oleg Šuran

Organizacija: Grupa arhitekata, Muzej istorije Jugoslavije

Partneri na projektu su udruženja Grupa arhitekata (Beograd) i SF:ius – Socijalni rub: zanimljive neispričane priče (Zagreb), Moderna galerija (Ljubljana) i Historijski muzej BIH (Sarajevo). Izložba se realizuje uz podršku i saradnju udruženja Pozitivna Omladina (Kraljevo) i Levičarskog pokreta Solidarnost (Skoplje).

Projekat Neprimereni spomenici podržali su: Balkan Arts and Culture Fund – BAC, koji je finansiran od strane Vlade Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju – SDC i Evropske fondacije za kulturu – ECF, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Slovenije, Fondacija Kultura Nova.

 

ON THE REVOLUTION’S ROADS

Memorial tourism in Yugoslavia

Museum of Yugoslav History

July 15th – August 31st 2016

Opening: Friday, July 15th at 7 pm in the Museum of Yugoslav History
The exhibition On the Revolution’s road – Memorial tourism in Yugoslavia, created through the international research platform INAPPROPRIATE MONUMENTS (www.inappropriatemonuments.org) will be opened on Friday, July 15th at 7 pm in the Museum of Yugoslav History.

Shortly after the end of World War II monument sites of National Liberation War became places for commemoration and were visited by a great number of Yugoslav citizens. By the mid-seventies, Partisan marches, excursions and field trips named “Paths of Revolution” have had about 2,5 million participants. By the end of the decade, this number rose to around 4 million visitors per year and monument sites became part of the tourist programs in Yugoslavia. With the examples of WWII monument sites from the entire territory of the former state, presented through the archive photo materials, the exhibition “On the Revolution’s Roads” looks into the ways monuments were included in the tourist programs and that those programs were articulated from the mid-seventies until the break of Yugoslavia. How did the notion of these memorial sites as a tourist product affect the mechanisms of their erection and management? Are these sites still a part of the tourist programs?

The artists that joined the exhibition in Ljubljana and Belgrade with video and photo artwork show us all the different sides of dealing with what once was our common or shared heritage, both artistically and politically. Their questions and answers range from socialism to capitalism, revisionism, oblivion and/or the compulsion to remember, and even towards such supposedly simple things as sightseeing, traveling, the agony of waiting, etc. The visitors will also be able to see a collection of photographs portraying memorial tourism, from the open call for the photographs from the personal archives of people from ex-Yugoslav states.  Also, a selection of 15 sculptures/models of the monuments from the collection of the Museum of Yugoslav History will be on display.

The exhibition has already been on view in Zagreb, Sarajevo, Kraljevo, Niš, Šabac and Ljubljana. In 2016, the exhibition will be shown in Belgrade, Pula, Split, Karlovac, Skopje.

Concept: Lana Lovrenčić, Milan Rakita

Researchers – associates: Tamara Buble (SF: ius), Barbara Drole, Jelena Grbic (GA), Elma Hodzic (HM BiH), Marko Jenko (MG + MSUM), Goran Janev (Leftist movement Solidarnost, Skopje), Jelica Jovanović (GA), Mateja Kuka (SF: ius), Nenad Lajbenšperger (Republic Institute for protection of Monuments, Belgrade, Serbia ICOMOS), Nikola Puharić (SF: ius) Vladana Putnik (Faculty of Philosophy – Department of History of art), Vojkan Trifunovic (Positive Youth, Kraljevo).

Participating artists: Dejan Habicht, Siniša Labrović, Tanja Lažetić

Design: Oleg Šuran

Organization: Group of Architects, Museum of Yugoslav History

Project partners: Group of Architects (Belgrade), SF: ius – Social fringes: interesting untold stories (Zagreb), Museum of Modern Art (Ljubljana) and Historical Museum of Bosnia and Herzegovina (Sarajevo). The exhibition is realized with the support of NGO Positive Youth (Kraljevo) and the Leftist movement Solidarnost (Skopje).
The project “Inappropriate monuments” is supported by Balkan Arts and Culture Fund – BAC (BAC is supported by the Swiss Government through the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the European Cultural Foundation), Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia, Croatian Ministry of Culture, Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Kultura Nova Foundation.